Hnutí


UWC Czech National Committee (UWC Česko) je nestátní neziskovou organizací, která je součástí mezinárodního hnutí United World Colleges (UWC). UWC zahrnuje osmnáct škol, národní komise ve více než 150 zemích světa a mladé lidi, kteří věří, že vzdělání je nejlepším prostředkem ke sjednocování lidí, národů a kultur za cílem dosažení míru a trvale udržitelné budoucnosti světa (hodnoty UWC). 

UWC Česko je především komunita českých, ale i zahraničních absolventů škol United World Colleges, kteří se společně snaží předávat odkaz a hodnoty tohoto hnutí dále. Členové hnutí věří, že vzdělávání pomáhá mladým lidem objevit, že změna je možná a že ji mohou aktivně uskutečnit. UWC Česko jakožto národní komise každoročně organizuje výběrové řízení pro studium na školách United World Colleges a zajišťuje dodatečné finanční prostředky na krytí stipendií.

Vzdělávání


Zatímco každá škola UWC je něčím unikátní, všechny spojuje závazek vůči hodnotám UWC a také jejich akademický program. Na každé z těchto 18 škol tak studenti skládají zkoušky mezinárodní maturity International Baccalaureate (IB), která se v mnohém liší od maturity a způsobu výuky v České republice. Studenti UWC jsou prostřednictvím IB vedeni ke kritickému myšlení, ke zdokonalování vlastního tvůrčího psaní a také k mezioborovým úvahám. Na UWC se tak nejen setkáte s mimořádným  vzdělávacím systémem, ale také s výjimečnými spolužáky z celého světa. Naším cílem je nejenom poskytnout vybraným studentům špičkové vzdělání, ale také příležitost, jak poznat různorodost prezentovanou na školách jak studenty tak i učiteli (zpravidla je na každé škole zastoupeno okolo 90 národností). Díky tomuto unikátnímu vzdělávacímu systému se jako student můžeš naučit, jak inspirovat své okolí a zároveň být inspirován odvážným jednáním, nezištným vedením a pečlivým nasloucháním ostatních. 

IB je celosvětově uznávaná a prestižní forma středoškolského vzdělávacího programu zakončeného maturitou, po jejímž absolvování je možné hlásit se jak na domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém světě. Prestižní americké univerzity rády vybírají mezi absolventy UWC a nabízejí jim možnosti stipendií. V roce 2000 byl zahájen speciální stipendijní program pro studenty UWC, kteří tak mohou díky Davis UWC Scholarship pokračovat ve studiu na jedné z 99 amerických univerzit. 

Naši absolventi se po dokončení IB programu v minulosti úspěšně dostali napříč obory na univerzity do Kanady, Singapuru, USA, Německa, Velké Británie, Itálie, Španělska, Nizozemska i mnoha dalších zemí. 


Komunita


I po dokončení programu IB na jedné z 18 škol však spojení s naší UWC Česko nekončí. Pro valnou většinu absolventů se z této zahraniční zkušenosti stane životní styl plný cestování, zvědavosti i snahy bojovat svým způsobem za ideály UWC, ať už kariérou či výchovou vlastních dětí. Komunita také úspěšně funguje jako zdroj pomoci pro současné české studenty UWC. Máme stále mnoho společného, chuť se potkávat a čas od času se v přátelském duchu připomenout jeden druhému. Tradiční letní a zimní sraz je tak skvělou příležitostí pro setkání současných i bývalých studentů.

Hodnoty

 • Mezinárodní a mezikulturní porozumění
 • Oslava rozmanitosti
 • Osobní odpovědnost a integrita 
 • Vzájemná odpovědnost a respekt 
 • Soucit a služba druhým
 • Úcta k životnímu prostředí
 • Smysl pro idealismus
 • Osobní výzva
 • Činnost a příkladnost

Nabízená stipendia

UWC Česko vyhlašuje výběrové řízení o stipendia ke studiu na školách United World College pro období 2022-2024. Pro akademický rok 2022-2024 jsme obdrželi nabídky ke studiu na školách: 

 • Pearson College UWC (Kanada)
 • UWC Adriatic (Itálie)
 • UWC Atlantic (Velká Británie)
 • UWC East Africa (Tanzánie))
 • UWC Mostar (Bosna a Hercegovina)

Jak jsme informovali na našich facebookových stránkách letos nabízíme 3 stipendia, která v ekonomicky odůvodněných případech můžeme doplnit i o veškeré vedlejší výdaje. Jedná se o stipendia na UWC Atlantic ve Velké Británii, UWC Adriatic v Itálii a UWC East Africa v Tanzánii. tato stipendia jsou “needs-based”, takže student a jeho rodina se podílí přesně tolik, kolik umožňuje jejich finanční situace. U stipendií na Pearson College UWC a UWC Mostar je nutné zajistit finanční spoluúčast.

Elektronická přihláška do prvního kola výběrového řízení je otevřena od 18. října 2021 do 16. ledna 2022. Upozorňujeme, že student musí splnit podmínky výběrového řízení (viz níže). UWC Česko si vyhrazuje právo na prominutí některých formálních požadavků ve výjimečných případech. Do prvního kola se každoročně hlásí 70 až 100 uchazečů, formální požadavky pak splní okolo 40 studentů. Do druhého kola pak postoupí zpravidla 30 studentů.

Podmínky

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

 • věk 16-17 let k 1.9.2022 (datum narození 2.9.2004 a mladší)
 • ovládat základy anglického jazyka;
 • dosud se výběrového řízení na UWC nezúčastnit;
 • uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč (na místě v hotovosti), pokud postoupí do druhého kola výběrového řízení;
 • navštěvovat střední školu v České republice;
 • být akademicky zdatný
 • podat přihlášku do 16. ledna 2022
 • v případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč(ka) předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče(ky) na United World College v zahraničí stvrzený vlastnoručním podpisem zákonného zástupce.

PROMINUTÍ POPLATKU

Výběrová komise je připravena prominout zaplacení registračního poplatku, pokud by to nedovolovala sociální situace rodiny uchazeče/uchazečky. V tomto případě je nutno přiložit čestné prohlášení rodičů o nemožnosti stanovený poplatek uhradit.

FINANCOVÁNÍ STIPENDIÍ

Výše stipendia je závislá na finančních možnostech rodiny studenta; v ekonomicky odůvodněných případech (hmotná nouze, děti z dětských domovů atp.) může být uděleno až plné stipendium. Roční příspěvky rodičů se u studentů vybraných v roce 2021 pohybují od 75.000 Kč do 250.000 Kč.

Kritéria

Kritéria výběrového řízení UWC: Koho hledáme?

Na UWC věříme, že vzdělání může změnit naši společnost k lepšímu. Nemyslíme, že by kvalitní vzdělání mělo být vyhrazeno jen pro ty, kteří mají peníze nebo konexe. Věříme, že ti kteří mají snahu, odvahu a energii poznávat svět a vzdělávat se, by měli dostat šanci. Proto hledáme studenty jako jsi ty! Tak to zkus a přihlas se!

 1. Zvídavost a motivace: Opravdová touha poznávat svět kolem sebe a snažit se vždy pochopit nejen lokální, ale i globální šíři problémů. 
 2. Občanská a osobní angažovanost: Schopnost rozvíjet se a ochota reflektovat a konfrontovat své vlastní hodnoty a přesvědčení. Schopnost jednat zodpovědně a s odvahou na základě vlastních přesvědčení. 
 3. Sociální kompetence: Připravenost a schopnost navazovat kontakt s lidmi z rozličných kultur, jednat s respektem, spolupracovat v týmu, hledat společná řešení a efektivně komunikovat v různorodých situacích. 
 4. Odolnost, osobní odpovědnost a integrita: Schopnost postarat se sám/sama o sebe během náročné zkušenosti, kterou UWC nabízí. Ochota dodržovat morální a etické principy společné všem UWC studentům. Smysl pro pokoru a schopnost naslouchat druhým a vážit si jejich názorů.
 5. Motivace pro studium na UWC: Odhodlání a seriózní motivace přispívat k hodnotám UWC a aktivně je prosazovat ve společnosti.

Jak se přihlásit

VYPLŇ PŘIHLÁŠKU

Pokud uchazeč splňuje podmínky výběrového řízení, tak zbývá nejdůležitější krok – včas vyplnit přihlášku! Přihlášku do prvního kola lze podat pouze elektronicky. Pokud máte obecné dotazy ohledně výběrového řízení, kontaktujte Irenu Beerovou. Pokud máte technické potíže s elektronickou přihláškou, obraťte se na Emanuela Buzka.


Elektronická přihláška je dostupná na https://apply.uwc.org/prog/cesko/. I v tomto roce využíváme platformu pro zasílání přihlášek do výběrového řízení, která je společná pro většinu národních komisí UWC. Aby bylo možné přihlášku vyplnit, tak je v první řadě nutné se na uvedeném odkazu zaregistrovat („REGISTRATION“), následně potvrdit emailovou adresu a doplnit svůj profil, který zkontroluje splnění základních podmínek pro účast „Complete eligibility profile“. Poté bude možné vyplnit přihlášku do našeho výběrového řízení.

OBSAH PŘIHLÁŠKY

 • popis mimoškolních aktivit, kterým se uchazeč(ka) věnoval(a) či věnuje v posledních čtyřech letech vedle povinné školní docházky,
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: „Vše zlé je k něčemu dobré“ (v češtině),
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: „Unexpected encounter“ (v angličtině, nebojte se být osobní),
 • kontakt na třídního učitele včetně telefonického spojení a emailu,
 • fotografie formátu na OP,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud uchazeč jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho z výběrového řízení.

Průběh

PRVNÍ KOLO

V prvním kole se posuzují elektronické přihlášky uchazečů. Výběrová komise složená z absolventů UWC především posuzuje zda uchazeč(ka) dodal(a) veškeré potřebné dokumenty (viz „Podmínky“ a „Jak se přihlásit“). Pokud uchazeč(ka) jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho/ji z výběrového řízení. Do druhého kola postoupí zpravidla 30 uchazečů.

DRUHÉ KOLO

Druhé kolo se tento rok uskuteční v sobotu 12. února 2022 v prostorách Prague College v Praze (Polská 10, Praha 2). Prezence je v 8:45, zahájení v 9:00 a první aktivity začínají v 9:30. Pokud se zhorší pandemická situace, výběrové řízení se uskuteční online. O finálním rozhodnutí budou všichni kandidáti vyrozuměni nejpozději 8. 2. 

Vybraní studenti z prvního kola budou pozváni prostřednictvím emailu na konci ledna. Ve druhém kole tě mimojiné čekají následující aktivity: 

 • interview v angličtině (individuální)
 • interview v češtině (individuální)
 • prezentace (skupinová)
 • diskuse na společensko-politická témata (skupinová)
 • hrátky UWC (skupinová)

Hodnotitelé sledují uchazeče z mnoha hledisek. Podrobná kritéria nicméně nezveřejňujeme. Buď co nejvíce sám/sama sebou a výběrové řízení si co nejvíce užij. 

Po druhém kole sestaví výběrová komise pořadí postoupivších uchazečů, kterým předloží kompletní nabídku aktuálních stipendií a pozve je a jejich rodiče do třetího kola.


TŘETÍ KOLO

Třetí kolo se uskuteční v sobotu 26. února 2022 v prostorách Prague College, Polská 10, Praha 2. Pokud je to možné, uchazeč se tohoto kola účastní i se svým zákonným zástupcem (rodičem). Obsahem třetího kola je rozhovor (cca 20 minut) s výběrovou komisí, jejímž členem může být i zástupce školy UWC, a jedna skupinová aktivita. V průběhu dne se uskuteční i informační schůzka s rodiči. Po třetím kole sestaví výběrová komise pořadí úspěšných uchazečů, kterým na základě jejich preferencí udělí nabízená stipendia. Komise nominuje vybrané uchazeče jednotlivým školám UWC, které nakonec oficiálně potvrdí souhlas s navrženou nominací.  

 

 

BLOGY STUDENTŮ & UWC V MÉDIÍCH


Blogy studentů

někteří ze studentů si pořizují soukromé blogy. Naleznete na nich necenzurované zprávy z první ruky o životě na UWC:

V českých médiích

KONTAKTY

UWC Czech National Committee
Kafkova 346/14, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 69342504, DIČ: CZ69342504

tel. 777 991 131, 604 280 373
email: uwc@uwc.cz

bank account (IBAN): CZ3155000000001896332001
SWIFT code: RZBCCZPP
bank name: Raiffeisen bank
transparentní účet: 1896332001/5500

icon